Sprawozdania

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KONI „ARABIAN” za 2015r.

 

I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu Miłośników Koni „Arabian”

Nazwa: Stowarzyszenie Miłośników Koni „Arabian”

Adres: Pełkinie 309, 37-500 Jarosław

Telefon: prezes kom. pryw. 500 049718

Strona internetowa: www.arabian.org.pl

e-mail: stowarzyszenie@arabian.org.pl

Nazwa banku, siedziba: BANK Spółdzielczy w Jarosławiu

Numer konta: 76 9096 0004 2001 0041 3028 0001

Subkonto: Kampania Hala: 49 9096 0004 2001 0041 3028 0002

KRS: 0000025347

Numer REGON: 650969054

Numer NIP: 792 19 15 761

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Koni „Arabian”

Aleksandra Kamińska – Prezes Zarządu

Katarzyna Maciałek– Skarbnik Zarządu

Joanna Rey –  Sekretarz Zarządu

Witold Wierzbiński - Członek Zarządu

Wojciech Kuś- Członek Zarządu                                                 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Miłośników Koni „Arabian”
Maria Misiarz - Przewodnicząca

Rafał Malach - Sekretarz
Mateusz Kuś - Członek

 

Liczba członków na koniec 2015 r. 35 osób, w tym 5 osób niepełnoletnich.

 

II. Cele statutowe Stowarzyszenia

I Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji ruchowej oraz aktywnych form wypoczynku w środowisku dorosłych, młodzieży i dzieci.

 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.

 3. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej oraz środowiska studenckiego.

 5. Działalność oświatowa w tym propagowanie wiedzy z zakresu weterynarii, hippiki, tradycji Oręża Polskiego, zasad BHP.

 6. Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnej formy wypoczynku wśród dzieci młodzieży i osób starszych.

 7. Promocja ekologii i ochrony środowiska w tym ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 8. Ochrona dziedzictwa historyczno – kulturowego.

 9. Propagowania idei integracji społeczności i lokalnej z osobami niepełnosprawnymi,  w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych.

 10. Działalność charytatywna.

 11. Upowszechnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej.

 12. Działalność w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

 13. Promocja oraz rozwój wolontariatu.

 14. Działalność na rzecz integracji europejskiej w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

 15. Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie działalności pożytku publicznego, w których działa Stowarzyszenie.

 16. Zapewnienie wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych. 

II Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie imprez o charakterze publicznym, w szczególności pokazów jeździectwa i powożenia, imprez sportowych i rekreacyjnych.

 2. Prowadzenie ośrodka terapeutyczno- jeździeckiego. Wspomaganie realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć edukacyjnych.

 3. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, zajęć rekreacyjnych lub sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

 4. Organizowanie zawodów oraz innych imprez rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i krajoznawczych dla swoich członków oraz w środowisku działania, jak również branie udziału w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez samorząd terytorialny, państwowe organizacje kultury fizycznej i sportu oraz inne organizacje sportowo – turystyczne w kraju i za granicą.

 5. Organizowanie szkoleń i prowadzenia zajęć nauki jazdy konnej i hipoterapii.

 6. Podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych w szczególności poprzez współpracę z:

  1. naczelnymi organami terenowymi instytucji oświatowych, socjalnych i służby zdrowia,

  2. organami samorządu terytorialnego i Organami administracji rządowej,

  3. innymi stowarzyszeniami, klubami i związkami sportowymi i związkami stowarzyszeń.

 7. Organizowanie i uczestnictwo w akcjach ekologicznych i ochrony środowiska.

 8. Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych – hipoterapia.

 9. Organizowanie zajęć integracyjno- szkoleniowych z zakresu jazdy konnej oraz opieki nad zwierzętami.

 10. Udział w innych działaniach wpływających na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 1. Krótki opis działań Stowarzyszenia w 2015r.

 

Styczeń:

 • Organizacja Spotkania Opłatkowego. Wydarzenie to zainicjowało obchody 15-lecia działalności naszej Organizacji.

Marzec

 • Udział w szkoleniu „Technologia chowu i treningu młodych koni, przygotowania do prób dzielności” w ramach projektu pn. „Utworzenie Polsko – Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. 

Kwiecień

 • Udział w I kwalifikacji OJ Tango

Czerwiec

 • Organizacja V Manewrów Podkarpackich i Dnia Dziecka z Kawalerią

 • Organizacja Niedzieli z Arabianem z obchodami 15-lecia Stowarzyszenia

 • Udział w II kwalifikacji OJ Tango

 • Udział w Święcie 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen.bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu – sekcja ułanów i harcerek

 • Udział w Święcie 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego

Lipiec

 • Organizacja rajdu do Obojnej, udział w pokazach na Święcie Konia

Sierpień

 • Prowadzenie zajęć jeździeckich podczas Zlotu Chorągwi Podkarpackiej ZHP

 • Udział w zawodach w skokach przez przeszkody w Radawie

 • Udział w zawodach w Wierzawicach

 • Udział w rajdzie do Komarowa, udział w uroczystościach rocznicowych Bitwy pod Komarowem

Wrzesień

 • Organizacja zawodów w skokach przez przeszkody

 • Udział w Dożynkach powiatowych

 • Adaptacja piaskowego placu treningowego

Październik

 • Organizacja Hubertusa i ścieżki terenowej

 • Udział w Hubertusach w okolicznych ośrodkach jeździeckich

Listopad

 • Udział w Hubertusie w Stubnie

Grudzień

 • Organizacja Spotkania OpłatkowegoW trakcie roku realizowano działalność odpłatną w ramach prowadzenia Ośrodka Terapeutyczno – Jeździeckiego. W ciągu roku prowadzone były nauki jazdy konnej na różnych poziomach zaawansowania, było to oprowadzanie na koniach najmłodszych adeptów sztuki jeździeckiej, lekcje na lonży, zajęcia indywidualne i grupowe, wyjazdy w teren i rajdy konnej. Podczas pobytu na terenie Stowarzyszenia uczeń nie tylko nabierał doświadczenia z zakresu jazdy konnej, ale co bardzo ważne zdobywał wiedzę dotyczącą zachowania i psychiki koni, sprzętu jeździeckiego, samodzielnie czyścił i siodłał konie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. W okresie od kwietnia do grudnia 2015 r. Stowarzyszenie Miłośników Koni Arabian realizowało zadanie publiczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii: „Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych w zakresie jazdy konnej w ramach promowania zdrowego trybu życia bez nałogów”. Współpracowano z wieloma organizacjami i instytucjami w tym PSOUU, ZHP, PWSTE, Centru Kształcenia Ustawicznego, Jarosławska Jednostka Wojskowa. Przygotowano do jazdy konie oddane w użytek przez dzierżawcę Adama Kota (Bojar, Dacyt), zajeżdżono konia o imieniu Kaszmir własności stowarzyszenia.

 

 

VIII. Sprawy organizacyjne

 1. Organizacja korzystała ze świadczeń wolontariuszy trwających krócej jak 30 dni – 30 osób

 2. Organizacja korzystała ze świadczeń wolontariuszy trwających dłużej jak 30 dni – 25 osób

 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji.

 1. Organizacja zatrudniała pracowników w następującym wymiarze:

robotnik gospodarczy 1/1 etat na okres 6 miesięcy (PUP)

instruktor jazdy konnej 2/1 etat na okres 7 miesięcy (PUP)

pracownik biurowy 1/1 etat do 11.2015r. (SODiR)

Łączne koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę wynosiła: 65 452,45 zł (39 837,60 zł +22 582,85 zł ZUS +3032 zł US) z czego refundowane 55 745,57 zł

 1. Darowizny pozyskane w 2015 r. (rzeczowe i pieniężne) 17 536,24 zł

 2. Dotacja z GM 5000 zł

 3. Konie utrzymywane w Ośrodku Terapeutyczno – Jeździeckim:

- Iskra, Jack Daniels (utrzymanie 495zł/miesiąc)

- Bojar, Dacyt (utrzymanie bezpłatne w zamian za użytkowanie)

- Kaszmir, Strzałka (konie stowarzyszenia)

- Jarad, Hassim Bej, Dragan, Aurum (konie dzierżawione przez SMK Arabian)

 1. Przychody z działalności odpłatnej w 2015 r. wyniosły: 38 730 zł.

 2. Wydatki na paszę dla koni w 2015 r.: 12 876,67 zł.

 3. Pozostałe koszty funkcjonowania w 2015 r. : prąd – 5518,10 zł; woda – 1688,57 zł; kowal i weterynarz – 5309,40 zł; administracyjne (Tel. + poczta + art. papiernicze) – 2362,23 zł; wyjazdy służbowe – 1308,40 zł.

 4. Stowarzyszenie składa deklaracje podatkowe CIT-8.

 

 

 

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KONI „ARABIAN" ZA ROK 2013

 

Nazwa: Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN"

Adres: Pełkinie – Wygarki 309, 37-500 Jarosław

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 05.07.2001

Numer KRS: 0000025347 Numer REGON: 650969054

 

I Celem Stowarzyszenia jest:

1. Promowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji ruchowej oraz aktywnych form wypoczynku w środowisku dorosłych, młodzieży i dzieci.

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.

3. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej oraz środowiska studenckiego.

5. Działalność oświatowa w tym propagowanie wiedzy z zakresu weterynarii, hippiki, tradycji Oręża Polskiego, zasad BHP.

6. Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnej formy wypoczynku wśród dzieci młodzieży i osób starszych.

7. Promocja ekologii i ochrony środowiska w tym ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

8. Ochrona dziedzictwa historyczno – kulturowego.

9. Propagowania idei integracji społeczności i lokalnej z osobami niepełnosprawnymi,  w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych.

10. Działalność charytatywna.

11. Upowszechnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej.

12. Działalność w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa
i ochrony ludności.

13. Promocja oraz rozwój wolontariatu.

14. Działalność na rzecz integracji europejskiej w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

15. Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie działalności pożytku publicznego, w których działa Stowarzyszenie.

16. Zapewnienie wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych.

II Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie imprez o charakterze publicznym, w szczególności pokazów jeździectwa i powożenia, imprez sportowych i rekreacyjnych.

 2. Prowadzenie ośrodka terapeutyczno- jeździeckiego. Wspomaganie realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć edukacyjnych.

 3. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, zajęć rekreacyjnych
  lub sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych.

 4. Organizowanie zawodów oraz innych imprez rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i krajoznawczych dla swoich członków oraz w środowisku działania, jak również branie udziału w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez samorząd terytorialny, państwowe organizacje kultury fizycznej i sportu oraz inne organizacje sportowo – turystyczne w kraju i za granicą.

 5. Organizowanie szkoleń i prowadzenia zajęć nauki jazdy konnej i hipoterapii.

 6. Podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych w szczególności poprzez współpracę z:

a/ naczelnymi organami terenowymi instytucji oświatowych, socjalnych i służby zdrowia,

b/ organami samorządu terytorialnego i Organami administracji rządowej,

c/ innymi stowarzyszeniami, klubami i związkami sportowymi i związkami stowarzyszeń.

 1. Organizowanie i uczestnictwo w akcjach ekologicznych i ochrony środowiska.

 2. Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych – hipoterapia.

 3. Organizowanie zajęć integracyjno- szkoleniowych z zakresu jazdy konnej oraz opieki nad zwierzętami.

 4. Udział w innych działaniach wpływających na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.

 

W 2013 roku stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe:

 

Ad.1

W okresie od kwietnia do listopada 2012 r. Stowarzyszenie Miłośników Koni Arabian realizowało zadanie publiczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii: Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych w zakresie jazdy konnej w ramach promowania zdrowego trybu życia bez nałogów".

 

Ad.2

W lipcu nawiązaliśmy współpracę z Nadleśnictwem Jarosław z zakresie sponsoringu zestawu przeszkód treningowych, które służyć będą w celach edukacyjnych i terapeutycznych dla bywalców stajni w Pełkiniach. Umożliwią im rozwój jeździeckich pasji i dadzą szansę na realizację celów statutowych i podjętych idei naszego Stowarzyszenia w zakresie działalności społecznej.

 

Ad.4

W dniu 2 maja Stowarzyszenie Miłośników Koni ARABIAN brało udział w obchodach Święta Flagi Państwowej na jarosławskim Rynku. Stowarzyszenie odpowiedzialne było za asystę konna podczas uroczystości.

26 obchodziliśmy "Niedzielę z "Arabianem". Realizowane przedsięwzięcie nie odbyło by się bez pomocy i wsparcia naszych wolontariuszy, sympatyków i darczyńców.
Szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu Gminy Jarosław na czele z Wójtem Romanem Kałamarzem, za objęcie patronatem i finansowe wsparcie tej uroczystości.

Wyrazy wdzięczności i wielkiego uzniania kierujemy do partnerów tego wydarzenia:

Sekcja Przeworsk Szwadronu Podkarpacie w barwach 20 PU im. króla J. III Sobieskiego - pokazy kawaleryjskie

Jednostki zrzeszone w jarosławski hufcu ZHP:

- 11 Gromada Zuchowa "Brygada RR" z Jarosławia - zabawy

- 22 Próbna Jarosławska Drużyna Harcerska Księżycowy Regolit - tańce integracyjne

- XVII Drużyna Harcerska "Brzask" z Jarosławia - malowanie twarzy

- 8 HDJ Arabian im. 8 PU ks. J. Poniatowskiego (harcerki i rodzice)- pokazy konne, przejażdżki i obsługa

 

Za pomoc i realizację przedsięwzięcia podziękowania kierujemy do:

- Klub Młodych Fotografów - gry wielkoformatowe
- Ewy i Joanny - kącik rękodzielniczy
- Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu - zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy
- Radka Baj za profesjonalne fotografowanie

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę:

- Firmy Rossmann za ufundowanie zestawów kosmetyków

- "Bamal" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usług Wielobranżowych Piekarnia za podarowanie pieczywa

- Hurtowni ZET za wypożyczenie stołów, ławek i parasoli

oraz osobom, które pracowały nad prawidłowym przebiegiem uroczystości, które chcą pozostać anonimowe.

Ad.5

W ciągu roku prowadzone były nauki jazdy konnej na różnych poziomach zaawansowania, były to oprowadzanie na koniach najmłodszych adeptów sztuki jeździeckiej, lekcje na lonży, zajęcia indywidualne i grupowe, wyjazdy w teren i rajdy konnej. Podczas pobytu na terenie Stowarzyszenia uczeń nie tylko nabierał doświadczenia z zakresu jazdy konnej, ale co bardzo ważne zdobywał wiedzę dotyczącą zachowania i psychiki koni, sprzętu jeździeckiego, samodzielnie czyścił i siodłał konie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

 

Ad. 6

W ciągu roku kontynuowane były działania w kierunku zbierania środków zakup na hali do hipoterapii. Ta inwestycja jest niezbędna, abyśmy mogli prowadzić zajęcia dla osób niepełnosprawnych bez względu na warunki atmosferyczne, ponieważ u tej grupy osób ciągła rehabilitacja jest niezmiernie potrzebna. Jesteśmy jedną z niewielu organizacji w regionie, która prowadzi hipoterapię i posiada przy tym wśród swoich członków wykształconą

Uczestniczyliśmy w obchodach Dziecka i Hubertusach organizowanych przez pobliskie ośrodki jeździeckie poszerzając swoją współpracę z innymi środowiskami jeździeckimi.

Wraz z 8 HDJ uczestniczyliśmy w rajdach, pokazach konnych, uroczystościach patriotycznych poszerzając swoją współpracę z instytucjami lokalnymi.

 

We Wrześniu przeprowadzono prace remontowe w siodlarni, pomalowano pomieszczenie socjalne. W kolejnych miesiącach wyrównano teren (ujeżdżalnię), zamontowano nowy pastuch i linki. Pomalowano ławki. W październiku rozpoczęto adaptację nowego pomieszczenia biurowego i świetlicy, w grudniu remont ten z sukcesem zakończono.

Ad. 7

 1. W kwietniu rozpoczęto porozumienie o współpracy z PWSTE w Jarosławiu – realizacja zajęć z hipoterapii dla studentów niepełnosprawnych i doskonalenia umiejętności jeździeckich ( w ramach zajęć z W-F i wolontariatu)

 2. Realizowano porozumienie współpracy z OREW PSOUU w Jarosławiu dotyczącą prowadzenia zajęć z hipoterapii.

 3. z PWSTE w Jarosławiu – realizacja zajęć z hipoterapii dla studentów niepełnosprawnych i doskonalenia umiejętności jeździeckich ( w ramach zajęć z W-F i wolontariatu)

 4. kontynuowano umowy wolontariatu z wolontariuszami i członkami Organizacji.

 

 

Ad.8

Wraz z 8 HDJ Arabian 26 października organizowaliśmy Hubertusa.  W tegorocznym Hubertusie w Pełkiniach zaszczyciły nas swoją obecnością następujące środowiska:
Ośrodek Jeździecko - Hodowlany Caballo;
Ułani ze Szwadronu Podkarpacie w barwach 20 PU im. króla J. III Sobieskiego;
Stajnia p. Teresy Idzik z Chłopic;
Przyjaciele i sympatycy naszej stajnio
raz
8 HDJ Arabian im. 8 PU ks. J. Poniatowskiego (współorganizatorzy);

Impreza nie miałaby takiego charakteru gdyby nie wsparcie wielu osób:
Pieczywo i pączki ufundowało Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego
  "KAPKA" Sp.j. T. i B. Kapka


Przekąski i słodkości podarowała Żabka Polska sp. z o.o.
 
Statuetki ufundowała firma F.H. ART-M

Nagrody ufundowała firma NEST

Rozety zostały ufundowane przez EQUIART Czesława Grycz.


Kotyliony zasponsorowała firma Pracownia "FLOTS" Piotr Krzyżanowski.


Poczęstunek przygotowany został przygotowany przez Joannę Wiśniewską
Imprezę sfotografowała Justyna Marek.


Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.


Podczas hubertusowej zabawy odbyły się 2 gonitwy:
1. "Mała" dla młodych adeptów sztuki jeździeckiej i średniozaawansowanych w kłusie
Jako LIS wystąpiła Karolina Bogacz, natomiast szczęsliwym zwycięzcą okazała się Patrycja Półtorak.
2 "Duza" dla zaawansowanych
Lisem był ubiegłoroczzny zwyciężca Witold Wierzbiński, natomiast królem polowania został Sławomir Baj.

 

Podjęto współpracę instytucjami osobami prywatnymi i firmami, które znacznie wpłynęły na rozwój naszego Stowarzyszenia.

Podjęto rozmowy dotyczące współpracy z Właścicielami posiadłości - wystosowano pisma o dotychczasowej działalności i podjętych inicjatywach.

 

 

 

 

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE MERYTORY
CZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KONI „ARABIAN" ZA ROK 2011

 Dane organizacji

Nazwa, siedziba i adres

Nazwa: Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN"

Adres: Pełkinie – Wygarki 309, 37-500 Jarosław

KRS

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 05.07.2001

Numer KRS: 0000025347

Numer REGON: 650969054

Cele statutowe

Stowarzyszenie dąży do:

- wspierania czynnej formy wypoczynku, jaką jest jazda konna

- promocji ekologii i ochrony środowiska

- promocji kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych

- propagowania idei integracji społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo

2. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym

3. organizowanie zebrań, mitingów, nauki jazdy i wycieczek konnych

4. prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych

5. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zasadami stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami

6. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia oraz na cele charytatywne

7. współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej w upowszechnianiu celów i zasad stowarzyszenia

W 2011 roku stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe:

Ad 1.W czerwcu Już po raz trzeci na terenie Stowarzyszenia Miłośników Koni "ARABIAN" odbył się Piknik dla dzieci z Przedszkola nr 9 w Jarosławiu.Podczas imprezy odbywały się gry i zabawy dla dzieci, przejażdżki konne. SMK "ARABIAN" ze swojej strony zaprezentowało kadryla, czyli układ synchronicznej jazdy konnej oraz zapewniło wszystkim dzieciom przejażdżki konne.

Niejednokrotnie gościliśmy uczestników Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego. Dzięki temu młodzież z niepełnosprawnością intelektualną mogła zapoznać się z funkcjonowanie stajni, ośrodka jeździeckiego i oczywiście spędzić miło czas na świeżym powietrzu w towarzystwie koni.

Działająca przy Stowarzyszeniu 8 Harcerska Drużyna Jeździecka zrzeszona w Jarosławskim Hufcu ZHP działała prężnie i poszerzyła swoje szeregi.

Ad 2.

Uczestniczyliśmy w Hubertusach organizowanych przez pobliskie ośrodki jeździeckie poszerzając swoją współpracę z innymi środowiskami jeździeckimi.

.Wraz z 8 HDJ czesniczylismy w rajdach, pokazach konnych, uroczystościach patriotycznnych poszerzając swoją współpracę z instytucjami lokalnymi.

Ad 3

W czerwcu odbył się Piknik II rodzinny ze Stowarzyszeniem Miłośników Koni Arabian, którego honorowy patronat objął Wójt Gminy Jarosław Roman Kałamarz. Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN" we współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu oraz sekcją hipoterapii DPS w Sośnicy i 8 Harcerską Drużyną Jeździecką ARABIAN oraz ułanów z Sekcji Przeworsk Stowarzyszenia Szwadron Niepołomice. Jeźdźcy zaprezentowali musztrę konną, pokaz władania szablą i lancą, skoki przez przeszkody oraz kadryla. Można było pooglądać także pokazy łucznictwa w wykonaniu zawodników UKS Sport-Tramp Jarosław oraz pokazy Straży Pożarnej. Piknik uświetniał występ Lwowskiej Kapeli Podwórkowej „Ta joj” im. Kazimierza „Kija” Galikowskiego oraz zespołów „Familia” z Rudołowic oraz „Na wesołej fali”. Odbyły się także występy dzieci i młodzieży: Weronika Szew

czyk śpiewała piosenki natomiast zuchy z Jankowic zaprezentowały układ taneczny.

Wraz z 8 HDJ Arabian 22 października organizowaliśmy Hubertusa. Impreza rozpoczęła się pokazem musztry dla gości ze stowarzyszeń z okolic Włodawy. Następnie odbył się "Mały Hubertus" na terenie padoków SMK Arabian, w którym udział wzięli najmłodsi w stępie i kłusie. Zwycięzczynią została dh Aleksandra Bazylewicz na koniu Dragan. Głowna gonitwa odbyła się nieopodal na ściernisku. Lisem był zeszłoroczny zwycięzca Tadeusz Janusz, zaś tegorocznym nowym lisem okazał się Sławomir Baj na Viku. Po gonitwie wszyscy udali się na poczęstunek i bawili przy blasku ogniska.

W grudniu zorganizowaliśmy wraz z 8 HDJ Arabian i DPS Sośnica. spotkanie opłatkowego integrującego różne środowiska będące bywalcami i przyjaciółmi stajni SMK Arabian.

Ad 4

Przez cały rok prowadzone były zajęcia rekreacyjne oraz terapeutyczne dla mieszkańców DPS Sośnica.

W listopadzie rozpoczeliśmy współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia, terapeutyczne dla 15 osobowej grupy. Zajęcia są indywidualniie dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta.

Ad 5

W ciągu roku prowadzone były nauki jazdy konnej na różnych poziomach zaawansowania, były to oprowadzanie na kucu najmłodszych adeptów sztuki jeździeckiej, lekcje na lonży, zajęcia indywidualne i grupowe, wyjazdy w teren i rajdy konnej. Podczas pobytu na terenie Stowarzyszenia uczeń nie tylko nabierał doświadczenia z zakresu jazdy konnej, ale co bardzo ważne zdobywał wiedzę dotyczącą zachowania i psychiki koni, sprzętu jeździeckiego, samodzielnie czyścił i siodłał konie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Ad. 6

W ciągu roku kontynuowane były działania w kierunku zbierania środków zakup na hali do hipoterapii. Ta inwestycja jest niezbędna, abyśmy mogli prowadzić zajęcia dla osób niepełnosprawnych bez względu na warunki atmosferyczne, ponieważ u tej grupy osób ciągła rehabilitacja jest niezmiernie potrzebna. Jesteśmy jedną z niewielu organizacji w regionie, która prowadzi hipoterapię i posiada przy tym wśród swoich członków wykształconą kadrę.

Ad. 7

W grudniu Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN” zostało uhonorowane nagrodą Burmistrza Miasta Jarosławia w kategorii Aktywność społeczna.

Prezes Stowarzyszenia Sekretarz

Beata Cieras Katarzyna Maciałek

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KONI „ARABIAN" ZA ROK 2010

 

Dane organizacji

Nazwa, siedziba i adres

Nazwa: Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN"

Adres: Pełkinie – Wygarki 309, 37-500 Jarosław

KRS

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 05.07.2001

Numer KRS: 0000025347

Numer REGON: 650969054

Cele statutowe

Stowarzyszenie dąży do:

- wspierania czynnej formy wypoczynku jaką jest jazda konna

- promocji ekologii i ochrony środowiska

- promocji kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych

- propagowania idei integracji społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi

-

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo

2. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym

3. organizowanie zebrań, mitingów, nauki jazdy i wycieczek konnych

4. prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych

5. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zasadami stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami

6. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia oraz na cele charytatywne

7. współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej w upowszechnianiu celów i zasad stowarzyszenia

Realizacja celów statutowych

W 2010 roku stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe:

Ad 1

W czerwcu Stowarzyszenie współorganizowało piknik dla dzieci z Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu, który odbył się na terenie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie ze swojej strony zapewniło takie atrakcje jak:

- pokaz umiejętności jeździeckich

- oprowadzanie dzieci na koniach i kucach

- przejażdżka bryczką.

Niejednokrotnie gościliśmy uczestników Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego. Dzięki temu młodzież z niepełnosprawnością intelektualną mogła zapoznać się z funkcjonowanie stajni, ośrodka jeździeckiego i oczywiście spędzić miło czas na świeżym powietrzu w towarzystwie koni.

Podczas Pikniku Rodzinnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego byliśmy wraz z końmi, gdzie dzieci i młodzież korzystali z przejażdżki konnej.

Działająca przy Stowarzyszeniu 8 Harcerska Drużyna Jeździecka zrzeszona w Jarosławskim Hufcu ZHP działała prężnie i poszerzyła swoje szeregi.

Ad 2

Uczestniczyliśmy w Hubertusach organizowanych przez pobliskie ośrodki jeździeckie poszerzając swoją współpracę z innymi środowiskami jeździeckimi.

Ad 3

Zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla stałych bywalców stajni oraz dla dzieci z najbliższej okolicy. W trakcie imprezy dzieci oglądały występy:

- pokaz musztry konnej w wykonaniu harcerzy i harcerek z 8 Harcerskiej Drużyny Jeździeckiej Arabian oraz ułanów sekcji Przeworsk Szwadronu Niepołomice w barwach 8 Pułku ks. J. Poniatowskiego

- pokaz cięcia szablą w wykonaniu ułanów Witolda Wierzbińskiego oraz Sławomira Baja

Mogły również same spróbować wsiąść na konia pod okiem instruktora. Nie obyło się także bez skromnego poczęstunku.

Wraz z 8 HDJ Arabian w październiku zorganizowany został Dzień Św. Huberta. Imprezę rozpoczął pokaz musztry konnej w wykonaniu harcerzy a następnie odbyły się tradycyjne „Bezkrwawe Łowy na lisa". Uczestnicy nie jeźdżący konno również mogli spróbować swoich sił w szukaniu lisa schowanego w parku, natomiast młodsi jeźdźcy szukali schowanego „lisa" poruszając się po terenie SMK stępem i kłusem. Ogłoszenie wyników przez dyrektora Kazimierza Chudy umiliły nagrody: floo zasponsorowane przez Katarzynę Babulę, statuetka przez 8 HDJ Arabian oraz szkice koni wykonane przez Beatę Cieras. Na zakończenie odbył się pokaz ognia i ognisko ze śpiewem i gitarą. Nie zabrakło oczywiście skromnego poczęstunku oraz pieczonej kiełbasy dzięki życzliwości ZPM „Szarek" z Widnej

Góry.

W grudniu - organizacja wraz z 8 HDJ Arabian spotkania opłatkowego integrującego różne środowiska będące bywalcami i przyjaciółmi stajni SMK Arabian.

Ad 4

Przez cały rok prowadzone były zajęcia rekreacyjne oraz terapeutyczne dla mieszkańców DPS Sośnica.

Ad 5

W ciągu roku prowadzone były nauki jazdy konnej na różnych poziomach zaawansowania, były to oprowadzanie na kucu najmłodszych adeptów sztuki jeździeckiej, lekcje na lonży, zajęcia indywidualne i grupowe, wyjazdy w teren i rajdy konnej. Podczas pobytu na terenie Stowarzyszenia uczeń nie tylko nabierał doświadczenia z zakresu jazdy konnej, ale co bardzo ważne zdobywał wiedzę dotyczącą zachowania i psychiki koni, sprzętu jeździeckiego, samodzielnie czyścił i siodłał konie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Ad 6

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani Katarzyny Maciałek kontynuowane były działania w kierunku zbierania środków na hali do hipoterapii. Ta inwestycja jest niezbędna, abyśmy mogli prowadzić zajęcia dla osób niepełnosprawnych bez względu na warunki atmosferyczne, ponieważ u tej grupy osób ciągła rehabilitacja jest niezmiernie potrzebna. Jesteśmy jedną z niewielu organizacji w regionie, która prowadzi hipoterapię i posiada przy tym wśród swoich członków wykształconą kadrę.

Ad 7

W lipcu odbył się Piknik rodzinny ze Stowarzyszeniem Miłośników Koni Arabian, którego honorowy patronat objął Wójt Gminy Jarosław Roman Kałamarz. Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN" we współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu oraz sekcją hipoterapii DPS w Sośnicy i 8 Harcerską Drużyną Jeździecką ARABIAN. Podczas imprezy zaprezentowały się zespoły: Familia, Na Wesołej Fali, Koło Gospodyń Wiejskich z Makowiska oraz Gwiazda Wieczoru słynna Lwowska Kapela Podwórkowa „Ta Joj". Podczas festynu odbyły się także: pokazy jeździeckie, tresury psów, Straży Pożarnej, przejażdżki konnej oraz gry i zabawy dla dzieci.

Zakończone zostały prace nad budową witryny internetowej pod adresem www.arabian.org.pl . Serdecznie zapraszamy!

Prezes Stowarzyszenia Sekretarz

Beata Cieras Aleksandra Kamińska

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW KONI „ARABIAN" ZA ROK 2009

 

Dane organizacji

Nazwa, siedziba i adres

Nazwa: Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN"

Adres: Pełkinie – Wygarki 309, 37-500 Jarosław

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 05.07.2001

Numer KRS: 0000025347

Numer REGON: 650969054

Cele statutowe

Stowarzyszenie dąży do:

- wspierania czynnej formy wypoczynku jaką jest jazda konna

- promocji ekologii i ochrony środowiska

- promocji kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych

- propagowania idei integracji społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi

-

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo

2. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym

3. organizowanie zebrań, mitingów, nauki jazdy i wycieczek konnych

4. prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych

5. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zasadami stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami

6. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia oraz na cele charytatywne

7. współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej w upowszechnianiu celów i zasad stowarzyszenia

Realizacja celów statutowych

W 2009 roku stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe:

Ad 1

W czerwcu Stowarzyszenie współorganizowało piknik dla dzieci z Przedszkola nr 9 im. J

Kalendarz
<< 2021-06 >>
PnWtŚrCzPtSbN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Wydarzenia wspierają:
Alpejczyk PGNIG Gmina Dynów Benenek Argo Bieszczady Bank Spółdzielczy Dynów Lidl
Jarosław Lis


Radio Rzeszów Nowiny Nowiny 24 Radio VIA TVP Rzeszów