Statut

STATUT

Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN”


Rozdział  I

I Postanowienia ogólne
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN” zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Pełkinie, a terenem działania państwo     Rzeczpospolita Polska.
 3. Patronat ogólny nad Stowarzyszeniem obejmuje Starosta Jarosławski. 
 4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i po rejestracji nabywa  osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z jego nazwą i symbolem oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby.
 6. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
 7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy  członek Zarządu, łącznie z Prezesem Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 9. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych stowarzyszeń i organizacji.
Rozdział II

I Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Promowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji ruchowej oraz aktywnych form wypoczynku w środowisku dorosłych, młodzieży i dzieci.
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom.
 3. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej oraz środowiska studenckiego.
 5. Działalność oświatowa w tym propagowanie wiedzy z zakresu weterynarii, hippiki, tradycji Oręża Polskiego, zasad BHP.
 6. Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnej formy wypoczynku wśród dzieci młodzieży i osób starszych.
 7. Promocja ekologii i ochrony środowiska w tym ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 8. Ochrona dziedzictwa historyczno – kulturowego.
 9. Propagowania idei integracji społeczności i lokalnej z osobami niepełnosprawnymi,  w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych.
 10. Działalność charytatywna.
 11. Upowszechnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej.
 12. Działalność w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
 13. Promocja oraz rozwój wolontariatu.
 14. Działalność na rzecz integracji europejskiej w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
 15. Działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie działalności pożytku publicznego, w których działa Stowarzyszenie.
 16. Zapewnienie wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych. 
II Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie imprez o charakterze publicznym, w szczególności pokazów jeździectwa i powożenia, imprez sportowych i rekreacyjnych.
 2. Prowadzenie ośrodka terapeutyczno- jeździeckiego. Wspomaganie realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć edukacyjnych.
 3. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, zajęć rekreacyjnych lub sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Organizowanie zawodów oraz innych imprez rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i krajoznawczych dla swoich członków oraz w środowisku działania, jak również branie udziału w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez samorząd terytorialny, państwowe organizacje kultury fizycznej i sportu oraz inne organizacje sportowo – turystyczne w kraju i za granicą.
 5. Organizowanie szkoleń i prowadzenia zajęć nauki jazdy konnej i hipoterapii.
 6. Podejmowanie innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych w szczególności poprzez współpracę z:
  1. naczelnymi organami terenowymi instytucji oświatowych, socjalnych i służby zdrowia,
  2. organami samorządu terytorialnego i Organami administracji rządowej,
  3. innymi stowarzyszeniami, klubami i związkami sportowymi i związkami stowarzyszeń.
 7. Organizowanie i uczestnictwo w akcjach ekologicznych i ochrony środowiska.
 8. Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych – hipoterapia.
 9. Organizowanie zajęć integracyjno- szkoleniowych z zakresu jazdy konnej oraz opieki nad zwierzętami.
 10. Udział w innych działaniach wpływających na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.
Rozdział III

I Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
 1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, członków honorowych. 
 2. Członkami zwyczajnym Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia. 
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 4. Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Odpowiednio stosuje się pkt 3 Statutu, rozdz.III, ust.I. 
 5. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych być członkami Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. 
 6. Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia.
II Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Stowarzyszenia. 
 3. Zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniania ich działalności.
 4. Używania znaków graficznych identyfikujących Stowarzyszenie, odznak i legitymacji członkowskich Stowarzyszenia. 
 5. Otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w zakresie realizacji jego statutowych działań.
III Członek zwyczajny ma obowiązek:
 1. Aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, dbania o jego rozwój i dobry wizerunek oraz chronienia jego majątku. 
 2. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 4. Współdziałania w budowie i konserwacji obiektów i urządzeń służących działalności Stowarzyszenia.
IV  Członkom zabrania się:
 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
V  Członkowie honorowi
 1. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia lub realizującym cele statutowe Stowarzyszenia w inny sposób.
 2. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.
 3. Pozbawienia członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podejmowane na wniosek Zarządu. 
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
VI Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. Zgonu członka.
 2. Skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu. 
 3. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych (składek).
 4. Wykluczenia uchwałą Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. 
 5. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IV

I  Władze Stowarzyszenia
     Władze Stowarzyszenia tworzą:
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
  W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełniania składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.
 4. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd. W przypadku nieobecności, ustąpienia lub śmierci Prezesa Zarządu, jego obowiązki przejmuje reprezentant Stowarzyszenia - skarbnik Zarządu.
II Walne Zebranie Członków.
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może mieć charakter zwyczajny albo nadzwyczajny.
 3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
 4. Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
  1. Ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
  2. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
  3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektu budżetu oraz programu Stowarzyszenia na lata następne.
  4. Uchwalanie zmian Statutu.
  5. Podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nieuregulowanych Statutem.
  6. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, i pozostałych członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym.
  7. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  8. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi absolutorium.
  9. Rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu.
  10. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
  11. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
 5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – sprawozdawcze z rocznej działalności zwołuje Zarząd co roku, nie później jednak niż przed dniem 30 czerwca
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek, co najmniej 1/4 części członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno być zwołane najpóźniej w terminie jednego miesiąca –od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wraz z porządkiem obrad powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż 2 tygodnie przed terminem mailowo lub telefonicznie.
 9. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 1/2 wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały dotyczące zmiany Statutu albo rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów.
 10. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego oraz  Sekretarza.
 11. Przewodniczący prowadzi obrady Walnego Zebrania Członków.
 12. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
III  Zarząd
 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd składający się z pięciu członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Skarbnik, Sekretarz i dwóch członków.
 3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres 4-letniej kadencji. Ukonstytuowanie się Zarządu następuje na pierwszym  posiedzeniu Zarządu zwołanym przez przewodniczącego  obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Do uprawnień i obowiązków Zarządu należy:
  1. Organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia i kierowanie jego sprawami.
  2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz planów budżetowych Stowarzyszenia.
  4. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia a nieuregulowanych Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  5. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości i zaciągania kredytów do wysokości określonej corocznie uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
  7. Prowadzenie korespondencji i rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  9. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
  10. Przyjmowanie względnie zwalnianie ewentualnych pracowników Stowarzyszenia.
  11. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy składu osobowego Zarządu.
  12. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
  13. Zebrania Zarządu odbywają się, co najmniej raz na 3 miesiące. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.
IV Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 6. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  2. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi absolutorium.
  3. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności.
  4. Sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków.
  5. Delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział V

I Fundusze i majątek Stowarzyszenia
 1. Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:
  1. Składki członkowskie
  2. Darowizny
  3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej
  4. Zbiórek publicznych
  5. Dotacje
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, z której środki przekazywane są w całości na prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność Statutową.
 3. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wymagają podpisu: Prezesa Zarządu lub Skarbnika działających łącznie lub osobno z innym członkiem Zarządu.
Rozdział VI

I Zmiany w Statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia
 1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków.
 2. W wypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
Dokument zatwiedziono na Walnym Zgromadzeniu 4 kwietnia 2012 roku.

Kalendarz
<< 2017-09 >>
PnWtŚrCzPtSbN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Wydarzenia wspierają:
Alpejczyk PGNIG Gmina Dynów Benenek Argo Bieszczady Bank Spółdzielczy Dynów Lidl
Jarosław Lis


Radio Rzeszów Nowiny Nowiny 24 Radio VIA TVP Rzeszów